การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Salmonella prevalence in meat at retail markets in Pakse, Champasak Province,Laos, and antimicrobial susceptibility of isolates", Journal of Global Antimicrobial Resistance 1 (2013) 157–161, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 157-161
2013 inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Salmonella Prevalence in Slaughtered Buffaloes and Cattle in Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 47 : 1 - 10 (2013), ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 1-10