การศึกษาการเลี้ยงกวางลูกผสม(กวางม้า X กวางรูซ่า) ในเชิงธุรกิจ