Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agriculture), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 0 3 0 0
  2017 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 สวนปาล์มน้ำมันต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศึกษาการจัดการทรงพุ่มภายหลังการปลูกและการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สวนปาล์มน้ำมันต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 ความพึงพอใจของชุมชนต่อศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความต้องการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความหลากหลายของพืชและศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในป่าชายเลนเทศบาลตำบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อมจ.กระบี่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 3 0 0
  2017 คุณสมบัติการต้านการกลายพันธุ์ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเกรวี่ที่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 0 0 0 0
  2015 ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิต และการเติบโตของปาล์มน้ำมัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ศูนย์เรียนรู้การผลิตสบู่ดำแบบครบวงจร” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การรวบรวมเก็บรักษาความหลากหลายเมล็ดพันธุกรรมสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 3 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2009 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ German Technical Cooperation 0 0 0 0
  2008 การศึกษาชีวมวลของสบู่ดำเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 Effect of Greening on the Ecological Environment of Greening Technology in the Tropical Saline Soil. ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0