การศึกษาชีวมวลของสบู่ดำเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล