ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1ตำบล1มหาวิทยาลัยAndaman Coastal ZoneBig DataCorn beverageCorn fermented beveragecultivationCurricular DevelopmentHigher Educationjatropha curcasKrabi CampusLactic-fermented beveragemycorrhizaNeedphotosynthesisphusic nutpruningSweet corn yogurtU2Twater requirementYogurt productionกระบวนการผลิตการจัดการแบบครบวงจรการจัดการแบบไร้ของเสียการตัดแต่งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาการส่งออกการสังเคราะห์แสงเกษตรอินทรีย์เขตกรรมคณะเกษตรความต้องการความต้องการน้ำเครื่องจักร ปาล์มน้ำมัน กระบวนการสกัด ประสิทธิภาพสูงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่งานนโยบายและแผนจังหวัดกระบี่ชัยนาทบริหารงานโครงการพัฒนาบุคลากรพืชพลังงานพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันภาควิชาพืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไมคอร์ไรซ่าลำต้นปาล์มน้ำมันวิทยาการวัชพืชศูนย์เรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ชุมชนศูนย์วิทยบริการสนใจด้านอาหารสบู่ดำสิงห์บุรีอันดามันอ่างทองอาหารอาหารไทยอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

Executives


Persons (ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

Avata

นาย สุทธิศักดิ์ ทองคำดี

ifrsst@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428629 ต่อ1220

Avata

นางสาว พนิดา ประสารสี

panida.pr@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428629 ต่อ 1220


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)