เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ

Publish Year International Journal 1
2010 exKanthawut Boonmee, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Biodiesel Production from Jatropha Oil(Jatropha curcas L.) using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 290-299
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ", โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 29-30 พฤษภาคม 2550, 29 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย