Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2515
  • M.S.(Agricultural Engineering), Mississippi State University , สหรัฐอเมริกา, 2519
  • Ph.D.(Agricultural Engineering ), University of Tennessee , สหรัฐอเมริกา, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 0 0 0
  2012 การขนส่งแบบผสมผสานเพื่อให้ผลการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 10 0 0
  2012 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
  2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของเงาะในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1 0 0
  2009 การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องทอดสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 2 0 0
  2008 การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 0 1 0 0
  2008 ระบบลำเลียงข้าวเปลือกจากรถบรรทุกไปเก็บในไซโล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเสริมด้วยไมโครเวฟ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานเอกชน 0 3 0 0
  2002 การออกแบบเครื่องมือแปรรูปน้ำผึ้ง หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 0 0 0
  2002 การปลูกพืชด้วยระบบควบุมไร้สาย หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 0 1 0 0
  2001 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งวัสดุเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 1 0 0 0