การขนส่งแบบผสมผสานเพื่อให้ผลการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก

Publish Year National Journal 3
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 139-153
2015 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015
2014 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษา การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 61-66