การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพื่อควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exบุญธง วสุริย์, "ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกแบบไร้สาย โดยใช้การควบคุมบนเว็บจากชิฟเดี่ยว", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 - 3 เมษายน 2009, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)