การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exกฤตธี จินดาวงศ์, "การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก ด้วยหุ่นยนต์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2552. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, 1 - 3 เมษายน 2009, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exกฤตธี จินดาวงศ์, "การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสำหรับโรงเรือนปลูกพืชโดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นอากาศ ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. ณ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม. หน้า 342-350., 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย