โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 4 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวในประเทศไทย: การสำรวจระยะสุดท้ายสำหรับโครงการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย German International Cooperation (GIZ) ประเทศเยอรมนี 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2015 การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวโพดจำแนกตามวิธีการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 2 0
2020 การสำรวจสถานการณ์พื้นฐานโครงการ Thai Rice NAMA ผู้ร่วมวิจัย Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 0 0 0 0
2019 การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์พื้นฐานของโครงการในประเทศไทย ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย German International Cooperation (GIZ) ประเทศเยอรมนี 0 0 0 0
2015 การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์พื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย BRIA (Better Rice Inititative Asia) project ประเทศเยอรมนี 0 0 0 0
2010 การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2002 การจัดทำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1998 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาซื้อขายถั่วลิสงโดยใช้ความชื้นเป็นเกณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 2 0
1997 การประเมินผลโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรเชิงธุรกิจขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
1997 โครงการแปรรูปถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
1997 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1994 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย หัวหน้าโครงการ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0