การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์พื้นฐานของโครงการในประเทศไทย ระยะที่ 2