การประเมินความปลอดภัยของสารพิษซิตรินินและออคราทอกซิน เอ ในข้าวที่มีแอนโทไซยานินสูงและการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเจริญและการสร้างสารพิษของเชื้อรา

Publish Year International Conference 1
2023 inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Fungal contamination of pigmented rice grains: identification and presence of potentially citrinin-producing species", The 5th International Conference of Mycotoxicology and Food Security : “Global mycotoxins challenges in 2023" , 6 - 7 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย