การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2020 exJaruwan Nueakhumung, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factor Effecting to Participation of Public Health Volunteers in Education Institution", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16230 -16233
2020 exmatcha Sakuldach, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparisons Health Literacy to the Performance of Volunteers in Elderly Care, Pad Subdistrict Municipality, Kham Ta Kla District, Sakon Nakhon Province", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16398-16400
2020 exThidaporn Poonsawang, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Practice Application for Postpartum Mothers", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16701-16704
Publish Year National Journal 3
2019 exนิภารัตน์ จันทร์วงศ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 473-491
2019 exเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผ่านเกณฑ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 8", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 459-472
2018 exวีรพล เพริศแก้ว, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เขตสุขภาพที่ 8", วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 514-522
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าจากหมากเม่าและสมุนไพรธรรมชาติ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2020