การพัฒนาสูตรตำรับ การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Publish Year International Journal 1
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
Publish Year International Conference 1
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2023 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารข้นสำหรับไก่เนื้อที่มีผงกากว่านนางคำเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2023