การสำรวจพืชสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสมุนไพร