การศึกษาการลดความชื้นข้าวเปลือกขั้นต้นขณะเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าว