Conference

Article
การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นในการลดความชื้นข้าวเปลือกในชุดอุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้ไอเสียเครื่องยนต์
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19
Class
ชาติ
Date
26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2018
Location
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-