การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Bioactive compounds from young persimmon fruit and its potential use as cosmetic active ingredients", International Halal Science and Technology Conference (ISHATEC); The 12th Halal Science Industry and Business (HASIB), 20 - 22 ธันวาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย