การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงตัดแต่งและมะม่วงแช่เยือกแข็งด้วยเอนไซม์และแคลเซียม

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanita Ngamchuachit, inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The combined effect of calcium, pectin methylesterase and mild heat on frozen mango quality", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 455-466
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัญญา ภากุล, exอนุสรา อาสานอก, "ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุก", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 846-850
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย คำศรีพล, exสุกฤษ กำเนิดพันธุ์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 851-856
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัญญา ภากุล, exอนุสรา อาสานอก, "ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุก", การประชุมวิชาการเกษตร, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย คำศรีพล, exสุกฤษ กำเนิดพันธุ์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงสุกตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น", การประชุมวิชาการเกษตร, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย