ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา

Publish Year National Journal 4
2014 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exปภากร อินทร์โท่โล่, exรศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, "การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อการพยากรณ์การพบเชื้อซาลโมเนลล่าเอนเทอริกาในสุกร", Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
2013 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อการพยากรรืการพบเชื้อซาลโมเนลล่าเอนเทอริกาในสุกร", VERIDIAN E-JOURNAL, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 949-959
2013 exนายอาณัติ แสงสว่าง, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติสาหรับทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน", Veridian E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 817-828
2011 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exน้ำทิพย์ พนมไทย, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 502-514
Publish Year National Conference 1
2012 exจินตพร หนิ้วอินปั๋น, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี สำหรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในภาคกลาง ของประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17 กุมภาพันธ์ 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย