Journal

Article
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อการพยากรณ์การพบเชื้อซาลโมเนลล่าเอนเทอริกาในสุกร
Journal
Veridian E-Journal (ISSN: 19063431)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2014
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
http://www.ejournal.su.ac.th/journalinfo.php?id=779