การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงจากกระเพาะรูเมนของโคเนื้อเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Publish Year International Journal 1
2015 exSomporn Poonko, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Fibrolytic Bacterium Isolated From Buffalo Rumen Phylogenetically Closely Related to Butyrivibrios and Pseudobutyrivibrio", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 547-559
Publish Year National Journal 3
2017 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exสาธกา อินทะเวียง, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของจุลินทรีย์และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของกระบือปลักที่ได้รับฟางข้าวหรือหญ้าขนสด", วารสารเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 109-10
2013 exเอกพันธ์ กาญจนสาธิต, exRokuya Onadera, exShuma Konda, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร ปุ่นโก๋, ex สาธกา อินทะเวียง, exอรรถวุฒิ ปลัดพรหม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ต่อการย่อยได้และการผลิตแก๊สในโคพื้นเมืองและกระบือปลัก", Agricultural Science Journal, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 71-74
2013 exสุนัดดา ไชยสิทธิ, exสุภารัตน์ ตุ้มเพชร, exภูมพงศ์ บุญแสน , inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการย่อยได้ของอาหารผสมเสร็จที่มีกระถินเป็นแหล่งของเยื่อใยในกระเพาะรูเมนด้วยเทคนิคถุงไนล่อน", Agricultural Science Journal, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 259-262
Publish Year International Conference 1
2013 exSomporn Poonkoa, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen phylogenetically closely related to Butyrivibrio fibrisolvens", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย