การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบถังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, exวีณา ชาลียุทธ, exเยาวลักษณ์ พัสดุ, exนรินทร์ จันทวงศ์, "การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41(3/1), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 25-28
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, exผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุล, exวีณา ชาลียุทธ, exเยาวลักษณ์ พัสดุ, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", Kasetsart University, 2020