Conference

การพัฒนาต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
ชาติ
22 - 23 กรกฎาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-