การผลิตสีธรรมชาติจากใบอ่อนของข้าวงอกและการใช้ประโยชน์