การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Publish Year National Conference 4
2010 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia recini) Protein Hydrolysate. ", the proceeding of 48 th Kasetsart university Annual conference. Subject: Science, 6, 3-5 February 2010. 252-259p. , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร. ", การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 2 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging Activity and Tyrosinase Inhibition Activity of the Native Thai Silkworm Pupae Oils ", The international workshop on medical & aromatic plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of oil and sericin Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals ", Science and technology for sufficiency economy.33 nd congress science and Technology of Thailand (STT 33) , 8 - 10 ตุลาคม 2007, สงขลา ประเทศไทย