Conference

Article
Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia recini) Protein Hydrolysate.
Conference
the proceeding of 48 th Kasetsart university Annual conference. Subject: Science, 6, 3-5 February 2010. 252-259p.
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ครีมยกกระชับผิว ครีมบำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออก,1 ธ.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกีรติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,23 มิ.ย. 2015 - 2 ก.ค. 2015