สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exTuan Quoc Le, "ปริมาณข้าวต้น สมบัติความหนืด และความสัมพันธ์กับสมบัติความดก่าของข้าวที่เร่งให้เก่าด้วยไมโครเวฟ", International Food Research Journal 21(2): 703-712 (2014), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2014, หน้า 703-712
2014 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMr. Tuan Quoc Le, exพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, exดร อนวัช สุวรรณกุล, exดร โศรดา วัลภา, "การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกและข้าวสาร", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 1348-1358
2011 exโชคชัย แสงดาว, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์, "ระบบการอบแห้งข้าวเปลือกแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องฟลูอิไดซ์เบดและไมโครเวฟ", Drying technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 35-46
Publish Year International Conference 7
2019 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟ: โอกาส และความท้าทาย", 21st Food Innovation Asia Conference, 13 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exMiss Xu Huibing, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การอบแห้งผักสามชนิดด้วยไมโครเวฟ", IMPI’S 49th MICROWAVE POWER SYMPOSIUM, 16 - 18 มิถุนายน 2015, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 exThao Thanh Nguyen, exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exThien Trung Le, exKhanh Thi –Phuong Truong, "ผลของความเข้มข้นของผงฟูต่อเนื้อสัมผัสและลักษณะทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบกุ้งที่มีน้ำมันพืชเป็นส่วนผสมทำพองด้วยเทคนิคไมโครเวฟ", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อข้าวสารและข้าวเปลือกในด้านสมบัติทางกายภาพ เคมีและการควบคุมแมลง", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนส. สุพิชา วัฒนปรีชานนท์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกำลังวัตต์ของไมโครเวฟ อุณหภูมิของอินฟราเรด และเวลาทำพองต่อความชื้น อัตราการขยายตัว และสีของข้าวเกรียบว่าว", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exTuan Quoc Le, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ข้าวต้น สมบัติด้านความหนืด และสหสัมพันธ์ของสมบัติความเก่าของข้าวโดยใช้การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟสภาวะต่างๆ", VB Foodnet 2013 conference Postharvest Technology, food chemistry and processing: Developing the supply chain towards more healthy food, 11 - 13 พฤศจิกายน 2013, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2013 exTuan Quoc Le, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวจากเมล็ดข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟหลังจากเก็บรักษา", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exเบญจวรรณ สนิทมัจโร, exพรพิชา เพชรแก้วกุล, "การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exเบญจมาศ วิไลธำรงกุล, exแสงทิพย์ ไทยธนาคม, "การเร่งความเก่าของข้าวสารพันธุ์หอมปทุมธานี1ด้วยคลื่นไมโครเวฟ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย