Conference

Article
ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟต่อข้าวสารและข้าวเปลือกในด้านสมบัติทางกายภาพ เคมีและการควบคุมแมลง
Conference
Food Innovation Asia Conference 2014
Class
นานาชาติ
Date
12 - 13 มิถุนายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-