Journal

Article
การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟในการเร่งความเก่าของข้าวเปลือกและข้าวสาร
Journal
Australian Journal of Crop Science (ISSN: 18352707)
Volume
8
Issue
9
Year
กันยายน - ตุลาคม 2014
Page
1348-1358
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายวิชาการ 50 ปี วทอ,31 ก.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014