Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวจากเมล็ดข้าวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟหลังจากเก็บรักษา
Conference
Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology
Class
นานาชาติ
Date
21 - 22 พฤศจิกายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-