Conference

Article
ความชุก ปัจจัยเสี่ยง และการแยกสายพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium spp. จากอุจจาระของโคนม ในเขตจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-