Conference

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007