Conference

Article
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์ยกกระชับหรือให้ความชุ่มชื้นผิว
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
10 - 12 กันยายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-