Conference

Article
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตดจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012