Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Analytic Hierarchy ProcessArtificial neural networkAutomated Guided VehiclesBorder Checkpointcanned and processed seafood supply chaiCause and effect DiagramCOVID-19COVID-19 New NormalCustomers ClusteringDevelopment of LogisticECRSEfficient IncrementElectrical energyFactor AnalysisFlow process chartForecastingInbound logisticsInbound logistics managementIndustrial EstateIndustrial selection factorsInventory managementK-Meansline balancingLogistics CostsMachinery manufacturing industryManaging the receiving process and raw mMotorcycle headlightOrder quantity determinationPassenger travel timePotential IndustriesPublic transport planningRail Mass TransitSilver-meal methodsimulationSkip-Stop PatternsSocial DistancingSpecial Economic ZoneSupply Chain ManagementSwim lane diagramTrain skip-stopping patternsTransportationTuna canned industryUnserved passengersUnsupervised learningVehicle Routing AnalysisWarehouse Managementwork improvementการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อการเก็บเกี่ยวอ้อยการขนส่งการขนส่งน้าแข็งการจัดกลุ่มลูกค้าการจัดการกระบวนการรับและการจำแนกวัตถุดิบการจัดการโซ่อุปทานการจัดการทรัพยากรการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการจัดการวัสดุคงคลังการจัดการสินค้าคงคลังการจัดสมดุลสายการผลิตการจำลองสถานการณ์การติดตามงานวิจัยการบริหารทุนการวิจัยการผลิตสับปะรดบรรจุถุงการวางแผนเส้นทางการวิเคราะห์ปัจจัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยการวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถการวิจัยดำเนินงานการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดการหาคำตอบด้วยวิธีเมตะฮิวริสติกส์การออกแบบผังโรงงานขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษเคมีนโครงข่ายประสาทเทียมจุดผ่านแดนโซ่อุปทานโซ่อุปทานอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปต้นทุนการขนส่งต้นทุนโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าปัจจัยในการเลือกอุตสาหกรรมแผนผังแสดงเหตุและผลแผนภูมิการไหลแผนภูมิสวิมเลนพลังงานไฟฟ้าภาระการทำความเย็นเมตะฮิวริสติกส์เมืองจาลองเมืองจำลองรถขนส่งวัสดุอัตโนมัติระบบรางโลจิสติกส์วิธีเชิงพันธุกรรมวิธีซิลเวอร์-มีลหลักการอีซีอาร์เอสอ้อยอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมศักยภาพ

  Interest

  การวิจัยดำเนินงาน, การวางแผนการและการจัดตารางการผลิต, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, การออกแบบผังโรงงาน, การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, การหาคำตอบด้วยวิธีเมตะฮิวริสติกส์, การจำลองสถานการณ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 2,3 อาคาร6 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A GLNPSO for multi-level capacitated lot-sizing and scheduling problem in the poultry industryBoonmee A., Sethanan K.2016European Journal of Operational Research
  250(2),pp. 652-665
  35
  2Minimizing the total cost of hen allocation to poultry farms using hybrid Growing Neural Gas approachBoonmee A., Sethanan K., Arnonkijpanich B., Arnonkijpanich B., Theerakulpisut S.2015Computers and Electronics in Agriculture
  110,pp. 27-35
  10
  3Productivity improvement of motorcycle headlight assembly through line balancing using simulation modeling: A case studyNeungmatcha W., Boonmee A.2020Current Applied Science and Technology
  21(1),pp. 12-25
  3
  4Skip-Stop Strategy Patterns optimization to enhance mass transit operation under physical distancing policy due to COVID-19 pandemic outbreakLimsawasd C., Athigakunagorn N., Khathawatcharakun P., Boonmee A.2022Transport Policy
  126,pp. 225-238
  3
  5Enhancing inbound logistics in the tuna canning industry through simulation: A case analysisNeungmatcha W., Boonmee A., Boonmee A.2023Engineering and Applied Science Research
  50(5),pp. 506-512
  0
  6Optimizing vehicle utilization for chicken egg logistics managementBoonmee A., Sethanan K., Theerakulpisut S.2013Advanced Science Letters
  19(12),pp. 3708-3712
  0