Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 การศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบริเวณด่านชายแดนไทย-ลาว (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้าเพื่อสร้างโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขนส่งและการจัดการวัสดุคงคลังระบบโลจิสติกส์ขาเข้าของอุตสาหกรรทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนา AI-Based สำหรับจัดตารางการเดินรถไฟฟ้า (Skip-Stop Strategy Pattern: 3S-P) เพื่อการเว้นระยะทางสังคมระหว่างและหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0