Person Image

  Education

  • กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย

  Expertise Cloud

  Automotive IndustryCompetenciesEntrepreneurHRMHuman Resource ManagementMigrant workersMigrant workforcesNeed AssessmentSkill GapSMESMEsการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์การขับขี่ปลอดภัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์การทางานที่ชาญฉลาดการแบ่งปันความรู้การแบ่งปันความรู้ การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การรับรู้ ความสามารถของตนเองการแลกเปลี่ยนความรู้การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญข้าราชการความต้องการของลูกค้า ส่วนประสมทางการตลาด การประกอบการเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ แบบจำลองคาโนความตั้งใจคงอยู่ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด การประกอบการ แบบจำลองคาโนความพึงพอใจในการทางานความพึงพอใจในการทำงานความพึงพอใจในการทำงาน บรรยากาศองค์การ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางานคุณลักษณะของงานงานที่มีความท้าทายตัวแปรคั่นกลางบรรยากาศองค์การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรมผู้ประกอบการพนักงาน ขับรถบรรทุกพนักงานขับรถบรรทุกพนักงานขับรถบรรทุก การขับขี่ปลอดภัย สุภาพบุรุษนักขับ แรงงานต่างด้าววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสุภาพบุรุษนัก

  Interest

  -

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 271215 ชั้น 12 อาคาร27
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)