แนวโน้มผลงานของวิภารัตน์

Journal

บทความของวิภารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Journal 5
2021 exPatcharakamon Nooeaid, exPiyachat Chuysinuan, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exSupanna Techasakul, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable Agriculture", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 552-564
2011 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitaksutheepong, C., "Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers", Journal of Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 88-94
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exธีระ สูติะบุตร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2010, หน้า 1000-1005
2003 exPascal Montoro, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exV.Pade-Renaud, inนางยุพา ปานแก้ว, exR.Kanthapura, exS.Adunsadthapong, "Production of Hevea brasiliensis transgenic embryogenic callus lines by Agrobacterium tumefaciens: roles of calcium", Plant Cell Reports, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2003, หน้า 1095-1102
2000 exPascal Montoro, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exPanida Kongsawadworakul, exN.Michaux-Ferriere, "Montoro P., N. Teinseree, W. Rattana, P. Kongsawadworakul and N. Michaux-Ferriere. 2000. Effect of exogenous calcium on Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer in Hevea brasiliensis (rubber tree) friable calli.", Plant Cell Reports :851-855, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, มกราคม 2000, หน้า 851-855
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exธีระ สูตะบุตร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "การศึกษาทางชีวโมเลกุลของยีน chalcone synthase ในกล้วยไม้ Dendrobium Kaosanan และ Dendrobium Red Bull", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 103-110

Conference

การนำเสนอบทความของวิภารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปฐมพงศ์ ทรงคะรักษ์, exนายอภิเดช นิติธัญญรัตนา, "Shoot Multiplication Using Temporary Immersion Bioreactor and Rooting in Semi-Autotrophic System of Eucalyptus (Eucalyptus camadulensis Dehnh.)", The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2020, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, ชุมพร ประเทศไทย
2018 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Transformation and In Vitro Culture of Licorice (Glycyrrhiza glaba L.) for Secondary Metabolite Production", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Dihydroflavonol 4- reductase Gene From Dendrobium Sonia Earsakul", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exสุจารี เฮงสิน, exปทิตญา เอี้ยวสุวรรณ, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, exรัตติยา เจริญศักดิ์, "ผลของแสง LED และน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารสำคัญในรากโสมไทยที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนางยุพา ปานแก้ว, "การเพิ่มปริมาณยอดปลอดเชื้อพะยูงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 (วทท38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510213]