แนวโน้มผลงานของอาร์ม

Journal

บทความของอาร์ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของอาร์ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของอาร์ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year International Journal 7
2022 exUmpawa Pinruan, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrawan piyaboon, exSujinda Sommai, exPhongsawat Khamsuntorn, "Paramyrothecium eichhorniae sp. nov., Causing Leaf Blight Disease ofWater Hyacinth from Thailand", Mycobiology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 12-19
2019 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaranya Lakornwong , exKasem Soytong , exSarawut Tontapha , exVittaya Amornkitbamrung , exSomdej Kanokmedhakul, "Types A and D Trichothecene Mycotoxins from the Fungus Myrothecium roridum", Planta Medica, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 85, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 774-780
2016 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic relationships of Myrothecium roridum isolated from water hyacinth in Thailand using ISSR markers and ITS sequence analysis", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 249-261
2016 exอรวรรณ ปิยะบุญ, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from Thailand", Weed Biology and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 132-144
2014 exOrawan piyaboon, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Myrothecium roridum สำหรับการควบคุมผักตบชวา และการจำแนกชนิดด้วยข้อมูลอณูชีวโมเลกุล", African Journal of Microbiology Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 13, มีนาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1444-1452
2013 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular identification of Pseudoplagiostoma eucalypti causing leaf spot and shoot blight diseases on eucalyptus in Thailand based on ITS rDNA sequence", Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 9, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 165-175
2013 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปัทมา จันทร์เรือง, "Genetic differentiation within the Puccinia polysora population occured on inbred lines of maize in Thailand", Agricultural Technology an International Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1497-1505
Publish Year National Journal 1
2021 exพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรา Phellinus sp.", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 21-28

Conference

การนำเสนอบทความของอาร์ม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year International Conference 3
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of plant parasitic fungi for controlling the aquatic weed “water hyacinth” in Thailand", PSJ Annual Meeting 2019, 18 - 20 มีนาคม 2019, Tsukuba ญี่ปุ่น
2013 exนางสาวนรินทิพย์ สายทอง, exญาณีภรณ์ ศรีชมพู, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดสไปรูลินา ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าของ Vigna radiata และ Oryza sativa สายพันธุ์จาปอนิก้า", Algae and Plankton from basics to Sustainable Applications. The 6th National Conference on Algae and Plankton(NCAP2013), 28 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of herbicide production microalgal strains", The 4th JKT International Student Seminar, University of Seoul, 5 - 9 กรกฎาคม 2009, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายของสารกำจัดวัชพืช Pethoxamid ในดินภายใต้สภาวะความชื้นที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510205]