Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  แนวโน้มผลงานของชูพันธุ์

  Journal

  บทความของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  บทความแต่ละ Quartile ของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  บทความแต่ละ TCI Group ของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  Publish Year International Journal 4
  2021 exKraiwuth Kallawicha, exPokkate Wongsasuluk, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWanich Suksatan, exHsing Jasmine Chao, exWattasit siriwong, exWilaipak Nilsalai, "Influence of meteorological condition during rainstorm periods on the ambient concentrations of fungi in Bangkok, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment, ปีที่ 27, ฉบับที่ 8, กันยายน 2021, หน้า 2224-2234
  2017 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChao-Yuan Lin, "Assessment of forest recovery at Wu-Ling fire scars in Taiwan using multi-temporal Landsat imagery", Ecological Indicators, ปีที่ 79, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 196-206
  2017 exChao-Yuan Lin, exCheng-Yu Lin, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Risk-based models for potential large-scale landslide monitoring and management in Taiwan", Geomatics, Natural Hazards and Risk, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 1505-1523
  2015 exKallawicha, K., exTsai, Y.-J., exChuang, Y.-C., exLung, S.-C.C., exWu, C.-D., exChen, T.-H., exChen, P.-C., inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChao, H.J., "The spatiotemporal distributions and determinants of ambient fungal spores in the Greater Taipei area", Environmental Pollution, ปีที่ 204, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 173-180
  Publish Year National Journal 7
  2023 exณัฐฏ์พล เลาวัฒนารัศมี, exพงศกร หีบแก้ว, exวัชรชัย ใจน้ำ, exนภัสกร ชุลี, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะในระดับห้องปฏิบัติการของเซนเซอร์วัดความชื้นดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำสำหรับดินเนื้อละเอียดและดินเนื้อปานกลาง", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 254-265
  2020 exฐิติศักดิ์ สุขเกษม, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-83
  2020 exทิพยกาญจน์ บุญชุ่ม, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำฝนรายเดือนจากดาวเทียม PERSIANN-CCS โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 41-50
  2019 exโสลดา คงสังข์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกพื้นที่ผิวน้ำจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLI โดยใช้วิธีดัชนีน้ำแบบ NDWI", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 260-272
  2019 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) ของข้าวนาหว่านน้ำตมโดยใช้ดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา", วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ Special, สิงหาคม 2019, หน้า 331-344
  2016 exฝอยฝา ชุติดำรง, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนวรรณ มงคลหมู่, "การประเมินคุณค่าของระบบนิเวศที่มีต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข: เครื่องมือในการประเมินเชิงนิเวศ", Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 200-212
  2015 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, exอ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, exอ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, exอ.ปิยนาถ อิ่มดี , "การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 92-125

  Conference

  การนำเสนอบทความของชูพันธุ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  Publish Year International Conference 2
  2022 exมนัสชนก ปานนาค, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reducing Irrigation water requirements of the Chao Chet - Bang Yihon Operation and Maintenance Project by Defining New Cropping Calendar based on Time Series NDVI", THA 2022 International Conference on Moving Towards Sustainable Water and Climate Management After COVID-19, 26 - 28 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exPhanit Map, exSteven Ly, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Satellite Precipitation from Google Earth Engine in Tonle Sap Basin, Cambodia", THA2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 14
  2024 exณัฐวุฒิ แก้วขาว, exนรันต์ โพธิ์รุณ, exชัยชาญ มากแก้ว, exมนัสชนก ปานนาค, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้องการน้ำชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์", The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference, 5 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 exวสุพัด ช้างเขียว, exกัญชพร บุตรดี, exกนกวรรณ สอนดอนไพร, exทิพยกาญจน์ บุญชุ่ม, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินชุดข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนแบบกริดในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (15th THAICID National Symposium), 1 กรกฎาคม 2022, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
  2022 exสุภาพร พัฒนแก้ว, inนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน CHIRPS โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022), 18 - 19 สิงหาคม 2022, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2022 exสหรัถ อู่เงิน, exธีรภัทร ประถมสกุล, exภานุวัฒน์ โพธิ์ศรี, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ภาพเหตุการณ์ CMIP6 ต่อปริมาณฝนใช้การในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา", การประชุมทางวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 (NatGEN7), 9 ธันวาคม 2022, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
  2020 exธณัชชัย วิยานนท์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ด้วยแบบจำลอง CA-Markov", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2020 exณัฐธยาน์ นามอินทร์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์สัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืช (Kc) จากดัชนีพืชพรรณแบบ NDVI สำหรับประเมินสมรรถนะการชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020
  2020 exโสลดา คงสังข์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความลึกของน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนด้วยวิธีดัชนีน้ำแบบ MNDWI ร่วมกับแบบจำลองความสูงดิจิทัล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exฉวีวรรณ สุขลิ้ม, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนล่าง จังหวัดสระแก้ว", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
  2013 exสิริอร ชอบธรรม, exศักณรินทร์ พลอยประเสริฐ, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แท็งก์จ่ายน้ำระบบอัตโนมัติอัตราการไหลคงที่", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exอภิรักษ์ พิณพิพัฒน์, exกนกวรรณ กรพิพัฒน์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการเพิ่มแรงดันในระบบท่อส่งน้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต:วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก เรื่องการจัดการน้ำ : ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านหลักเมตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษา โครงการจัดรูปที่ดินนครปฐม", 7th THAICID National Symposium , 19 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, exศิริวัฒน์ คันทารส, exพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์, exกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์, exพีระพงศ์ รัตนบุรี, "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บสำหรับการวางแผนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2007 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปฏิทินการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูแล้งด้วยภาพถ่ายดาวเทียม NOAA/AVHRR", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 3 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500166]