แนวโน้มผลงานของจันทนี

Conference

การนำเสนอบทความของจันทนี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 7
2021 exนายสุรเทพ นิลนนท์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, exJens Rohlfing, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Active Vibration Control of Three-Floor Structure System under Seismic Excitation based on Fixed Structure PID Controller Tuning by H? Synthesis", 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Object identification using reaction force from disturbance observer in a tele-operated robot system", 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2015, 25 - 28 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Object Identification Using Knocking Sound Processing and Reaction Force from Disturbance Observer", 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE),2015, 29 - 30 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exChatchai Laopromsukon, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Fuzzy Logic Based Static Synchronous Series Compensator", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exSarawut Wivutbudsiri, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Thyristor Controlled Series Capacitor Based Fuzzy Logic Controller Designed by Observed Signals", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exPrawin Jingjit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quadrotor Robot Based on Disturbance Observer Control", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exนายศราวุธ วิวัฒน์บุตรสิริ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "การเปรียบเทียบตัวควบคุมแบบนำหน้า-ล้าหลังกับฟัซซี่ลอจิกในระบบเชื่อมโยงระยะไกลกับอุปกรณ์ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480131]