แนวโน้มผลงานของสุทธิพร

Journal

บทความของสุทธิพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Development and testing of a husking machine for dry betel nut (Aireca Catechu Linn.)", BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 83-89
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inนายเอนก สุขเจริญ, "การพัฒนาเครื่องเก็บฟางข้าวในนา", เกษตรก้าวหน้า, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 58-63
2006 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์, exอเนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องกะเทาะผลหมากที่ปรับปรุง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2006, หน้า 244-247

Conference

การนำเสนอบทความของสุทธิพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, "การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400274]

แสดงความคิดเห็น

(0)