แนวโน้มผลงานของอุดม

Journal

บทความของอุดม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 56-62

Conference

การนำเสนอบทความของอุดม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Conference 4
2015 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4, 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2013 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, "ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่างชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพริก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ จันทพล, "การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์จากบ้านเรือนร่วมกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน", การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inนายอุดม แก้วสุวรรณ์, exWandee Wongsatain, "การศึกษาเบื้องต้นของการเก็บรักษาผลและเมล็ดพันธุ์ไม้กฤษณา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=350030]