แนวโน้มผลงานของกาญจนภาชน์

Journal

บทความของกาญจนภาชน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Journal 5
2013 exSong, S.-L., exLim, P.-E., exPhang, S.-M., exLee, W.-W., inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, exLargo, D.B., exHan, N.A., "Microsatellite markers from expressed sequence tags (ESTs) of seaweeds in differentiating various Gracilaria species", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 839-846
2013 exWiriyadamrikul, J, inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, exBoo, SM, "Molecular diversity and morphology of the genus Actinotrichia (Galaxauraceae, Rhodophyta) from the western Pacific, with a new record of A. robusta in the Andaman Sea", ALGAE, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 53-62
2013 exWlriyadamrikul, J., exGeraldino, P.J.L., exHuisman, J.M., inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, exBoo, S.M., "Molecular diversity of the calcified red algal genus Tricleocarpa (Galaxauraceae, Nemaliales) with the description of T. jejuensis and T. natalensis", Phycologia, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2013, หน้า 338-351
2010 exWiriyadamrikul, J, exPark, JK, inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, exBoo, SM, "Additional records of Gelidiella fanii (Gelidiales, Rhodophyta) from the western Pacific based on morphology, rbcL and cox1 analyses", BOTANICA MARINA, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 343-350
2004 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, "Growth and production of the Thai agarophyte cultured using the effluent seawater from shrimp culture ", Hydrobiologia, ปีที่ 512, ฉบับที่ 1, มกราคม - ตุลาคม 2004, หน้า 117-126

Conference

การนำเสนอบทความของกาญจนภาชน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Conference 1
1999 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์, "Growth and production of the Thai agarophyte cultured using the effluent seawater from shrimp culture. ", The second Asian Pacific Phycological Forum, 21 - 25 กรกฎาคม 1999, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240204]

แสดงความคิดเห็น

(0)