Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปาริสุทธิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปาริสุทธิ์ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Home Economics,3 ก.ย. 2018 - 17 ก.ย. 2018
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006587 ชื่อวิชา Software Pack.Appli. Research Food Nutrition,6 เม.ย. 2019 - 6 เม.ย. 2019
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :97704 หน่วยที่ 11 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร,28 ก.ค. 2016 - 28 ก.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054652 ชื่อวิชา Ingredients in Product Development,19 ม.ค. 2015 - 11 ก.พ. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแถลงข่าวโครงการพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน,26 มิ.ย. 2018 - 26 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน แหล่งทุน :วช,1 มิ.ย. 2018 - 31 พ.ค. 2019

  แสดงความคิดเห็น

  (0)