Conference

The International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI 2014)
นานาชาติ
20 - 21 พฤศจิกายน 2014
เชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006587 ชื่อวิชา Software Pack.Appli. Research Food Nutrition,6 เม.ย. 2019 - 6 เม.ย. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006691 ชื่อวิชา Advanced Research Methods in Home Economics,3 ก.ย. 2018 - 17 ก.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :97704 หน่วยที่ 11 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร,28 ก.ค. 2016 - 28 ก.ค. 2016