Person Image

  Education

  • วศ.ม. ( วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • บธ.บ. ( การจัดการงานก่อสร้าง ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุญมา

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของบุญมา 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 5
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กิจการร่วมค้าพัทยาเมืองสะอาด การใช้ประโยชน์ :จัดตั้งเครื่องมือต้นแบบการผลิตพลังงานจากขยะรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนรอบข้าง หรือชุมชนที่สนใจเยี่ยมชม,12 ต.ค. 2012 - 12 ม.ค. 2013
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (มหาชน) สพพ.1 การใช้ประโยชน์ :การเป็นที่ปรึกษา ในการจัดทำข้อกำหนดงานและควบคุมการก่อสร้างอุปกรณ์ในโรงคัดแยกขยะ และการเดินระบบผลิตไบโอก๊าซจากขยะชุมชน ในพื้นที่เกาะช้ง,1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2013
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การผลิตไฟฟ้าจากขยะ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของผู้สนใจชาวไทยและต่างชาติ,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมสาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท รีซอส รีโคเวอรี่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการศึกษา คัดเลือก ออกแบบ หน่วยคัดแยกขยะและศูนย์กำจัดขยะ สำหรับเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,5 ก.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2013