Conference

Article
FEASIBILITY OF ELECTRICITY PRODUCTION FROM LANDFILL GAS IN DEVELOPING COUNTRIES: CASE STUDY OF THAILAND
Conference
WasteSafe 2011 2nd International Confere
Class
นานาชาติ
Date
15 กุมภาพันธ์ - 6 กรกฎาคม 2011
Location
Khulna สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia.

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :การผลิตไฟฟ้าจากขยะ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของผู้สนใจชาวไทยและต่างชาติ,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012